Lëtzebuergescht Getierkels, een Duett

27 Feb 19:30 - 22:30 27 Feb 19:30 - 22:30 - Mersch Mersch
Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv
Dëst Land, dës Gesellschaft op een Nenner, op ee Wuert bréngen dat probéieren déi zwee Auteure vun dësem Owend jeeweils op hir Manéier: De Guy Rewenig skizzéiert a sengem...   More info

Edmond Dune - l’homme de théâtre

06 Mar 19:30 - 22:30 06 Mar 19:30 - 22:30 - Mersch Mersch
Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv
Sous la direction du Centre national de littérature, les éditions Phi publient le Tome Théâtre (808 pp. Trente pièces, Introduction, Apparat critique, Index, Iconographie) des...   More info

Auteuren am Gespréich

12 Mar 19:30 - 22:30 12 Mar 19:30 - 22:30 - Mersch Mersch
Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv
De Rafael David Kohn an d Nathalie Ronvaux iwwert de Géigewartstheater an d Literatur Net selte sinn d’Géigewaartsdramatiker zu Lëtzebuerg (an Europa ass dat am allgeméngen net...   More info

Daniel Dumont – »Rede zum Theater«

26 Mar 19:30 - 22:30 26 Mar 19:30 - 22:30 - Mersch Mersch
Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv
Der in Berlin wohnhafte Daniel Dumont, diesjähriger Hausautor am Théâtre National du Luxembourg, hat sich auch als Regisseur einen Namen durch Inszenierungen an bekannten Berliner...   More info

Expo: Aufbewahrt! À conserver!

17 Apr 09:00 - 04 May 17:00 17 Apr 09:00 - 04 May 17:00 - Mersch Mersch
Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv Centre national de littérature (CNL) - Lëtzebuerger Literaturarchiv
Aufbewahrt! Das literarische Leben in Selbstzeugnissen, Dokumenten und Objekten À conserver! La vie littéraire en témoignages, documents et objets Was zeigt eine...   More info


© 2018 Siguez