Mass

30 Dec 18:00 - 19:00 30 Dec 18:00 - 19:00 - Nothum Nothum
Église de Nothum Église de Nothum
Mass fir d’Fam. Michels-Kayser a Michels...   More info

Mass

27 Jan 18:00 - 19:00 27 Jan 18:00 - 19:00 - Nothum Nothum
Église de Nothum Église de Nothum
Mass als 2. Joermass fir Julie Ney-Theis Joermass fir Robert Haupert a Mass fir Maria Hauptert-Zangerlé Mass fir d’Fam. Huberty-Forman a Jörg Peters St. Verstuerwe vun der Por...   More info


© 2017 Siguez